חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון מדד ההישרדות של אלטמן לחברות פרטיות

המחשבון מאפשר לחשב את מדד ההישרדות של אלטמן לחברות פרטיות.

 

 


מחשבון מדד ההישרדות של אלטמן לחברות פרטיות

המחשבון מאפשר לחשב את מדד ההישרדות של אלטמן לחברות פרטיות.

אלפי ש"חאלפי ש"ח

2. הון חוזר מוגדר כרכוש שוטף בניכוי התחייבויות שוטפותאלפי ש"חאלפי ש"ח

סכום ההתחייבויות השוטפות וההתחייבויות לזמן ארוךאלפי ש"ח

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title