חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון מדד ההישרדות של אלטמן לחברות ציבוריות

המחשבון מאפשר לחשב את מדד ההישרדות של אלטמן לחברות ציבוריות.

 

 


מחשבון מדד ההישרדות של אלטמן לחברות ציבוריות

המחשבון מאפשר לחשב את מדד ההישרדות של אלטמן לחברות ציבוריות.אלפי ש"ח

2. הון חוזר מוגדר כרכוש שוטף בניכוי התחייבויות שוטפותאלפי ש"ח

אלפי ש"ח

סכום ההתחייבויות השוטפות וההתחייבויות לזמן ארוךאלפי ש"חאלפי ש"ח

שווי השוק של ההון העצמי מוגדר כערך כל המניות של החברה. שווי זה מתקבל על ידי הכפלת מספר המניות במחיר כל מניה.Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title