חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון יחס כיסוי ריבית

מחשבון יחס כיסוי ריבית

המחשבון מאפשר לחשב את יחס כיסוי הריבית - Interest Coverage Ratio

יחס כיסוי הריבית נועד לבדוק האם הרווח התפעולי מספיק לכיסוי תשלום הוצאות המימון.

היחס מלמד לגבי יכולת הפירעון שיש לחברה לגבי החוב של החברה

יחס כיסוי ריבית מוגדר כיחס בין הרווח התפעולי ובין הוצאות המימון

לדוגמא, אם הרווח התפעולי שווה 100,000 ש"ח והוצאות המימון של החברה שוות ל- 20,000 ש"ח, הרי שיחס כיסוי הריבית שווה ל- 5

100,000 / 20,000 = 5

משמעות הדבר הינה שהחברה יכולה לשלם 5 פעמים את הוצאות המימון שלה, באמצעות הרווח התפעולי

ככל שיחס כיסוי הריבית גבוה יותר, החברה תחשב כבעלת יכולת פירעון גבוהה יותרש"ח

ש"ח

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title