חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון יחס מהיר

יחס מהיר הינו אחד מיחסי הנזילות, אשר מטרתם לבדוק את יכולת הפירמה לפרוע את התחייבויותיה קצרות הטווח (ההתחייבויות שיש לפרוע במהלך השנה הקרובה).

 
היחס המהיר מוגדר כיחס בין הנכסים השוטפים, בניטרול מלאי, ובין ההתחייבויות השוטפות:
(רכוש שוטף - מלאי ) \ התחייבויות שוטפות
 
לדוגמא, בפירמה בה הרכוש השוטף הינו 1,200 ש"ח, המלאי - 200 ש"ח ואילו ההתחייבויות השוטפות הינן 500 ש"ח, היחס המהיר הינו 2 (500 / (200 - 1,200)). משמעות הדבר הינה שהפירמה יכולה לפרוע את התחייבויותיה השוטפות פעמיים באמצעות הנכסים השוטפים, לאחר ניטרול המלאי.
הערה: ההון החוזר בדוגמא זו ניתן לחישוב באמצעות מחשבון ניתוח דוחות מחשבוני ניתוח דוחות
 
הרחבה בנושא היחס המהיר ניתן למצוא בספר ניתוח דוחות כספיים - הלכה למעשה - מאת ד"ר תמיר לוי, בהוצאת אקדמון

מחשבון יחס מהיר

המחשבון מאפשר לחשב את היחס המהירש"ח

ש"ח

ש"ח

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title