חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון הון חוזר

הון חוזר (Working Capital) הינו אחד מיחסי הנזילות, אשר מטרתם לבדוק את יכולת הפירמה לפרוע את התחייבויותיה קצרות הטווח (ההתחייבויות שיש לפרוע במהלך השנה הקרובה).

היחס השוטף מוגדר כהפרש בין הנכסים השוטפים ובין ההתחייבויות השוטפות:
רכוש שוטף - התחייבויות שוטפות
 
לדוגמא, בפירמה בה הרכוש השוטף הינו 1,000 ש"ח, ואילו ההתחייבויות השוטפות הינן 600 ש"ח, ההון החוזר הינו 400 (600 - 1,000). משמעות הדבר הינה שלאחר שהפירמה תפרע לפרוע את התחייבויותיה השוטפות באמצעות הנכסים השוטפים יישארו בידיה 400 ש"ח.
 
 
הערה: ההון החוזר בדוגמא זו ניתן לחישוב באמצעות מחשבון ניתוח דוחות מחשבוני ניתוח דוחות
 
הרחבה בנושא היחס השוטף ניתן למצוא בספר ניתוח דוחות כספיים - הלכה למעשה - מאת ד"ר תמיר לוי, בהוצאת אקדמון

מחשבון הון חוזר

המחשבון מאפשר לחשב את ההון החוזרש"ח

ש"ח

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title