חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון ניתוח דוחות כספיים (ניתוח אנכי ואופקי)

המחשבון מאפשר לבצע ניתוח אופקי וניתוח אנכי לדוח הרווח והפסד של הפירמה.

 

 


מחשבון ניתוח דוחות כספיים

המחשבון מאפשר לבצע ניתוח אופקי וניתוח אנכי לדוח הרווח והפסד של הפירמה

סעיף
האם להתחשב בעת הניתוח? כן כן כן כן
מכירות
עלות המכירות
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות (הכנסות)
מימון
הכנסות (הוצאות)
אחרות
מיסים על ההכנסה


איזה ניתוח ברצונך לבצע?
ניתוח אופקי
ניתוח אנכי
מדדי פירוק לוגריתמייםHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title