חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון ניתוח דוחות כספיים (יחסים פיננסים)

מחשבון ניתוח דוחות כספיים מאפשר לנתח דוחות כספיים של פירמה או של עסק מסויים. הניתוח כולל ניתוח אנכי למאזן ולדוח הרווח וההפסד, וכן חישוב יחסים פיננסים שונים: יחסי נזילות, יחסי איתנות פיננסית, יחסי יעילות תפעולית ויחסי רווחיות.

 

 


מחשבון ניתוח דוחות כספיים

מחשבון ניתוח דוחות כספיים מאפשר לנתח דוחות כספיים של פירמה. הניתוח כולל ניתוח אנכי למאזן ולדוח הרווח וההפסד, וכן חישוב יחסים פיננסים שונים: יחסי נזילות, יחסי איתנות פיננסית, יחסי יעילות תפעולית ויחסי רווחיות

נכסים
רכוש שוטף
מזומן
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
רכוש קבוע
רכוש קבוע, נטו
רכוש אחר
התחייבויות והון עצמי התחייבויות שוטפות
בנקים
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות
עתודות
הון עצמי
הון מניות
רווחים שלא חולקומכירות
עלות המכירות
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה
הוצאות הנהלה וכלליות
מיסים על ההכנסה


לאיזה דוח לבצע ניתוח אנכי?
מאזן
דוח רווח והפסד


אילו סוגי יחסים פיננסים ברצונך לבדוק?
יחסי נזילות
יחסי איתנות פיננסית
יחסי יעילות תפעולית
יחסי רווחיותHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title