חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון מחיר ההון הממוצע משוקלל

מחשבון מחיר ההון הממוצע משוקלל

מחשבון מחיר ההון הממוצע משוקלל (Weighted Average Cost of Capital - WACC) מאפשר לחשב את מחיר ההון

מחיר ההון הממוצע משוקלל מייצג את שיעור התשואה על נכסי החברה, והוא משקלל את התשואה שדורשים בעלי המניות, על ההון שהם השקיעו (מחיר ההון העצמי) ואת הריבית משמשלת הפירמה על ההתחייבויות שלה

WACC = E/(E+D) × rE + D/(E+D) × rD×(1-T) . כאשר:

WACC = מחיר ההון הממוצע משוקלל

E = שווי השוק של ההון העצמי

D = שווי השוק של ההון הזר

rE = התשואה שדורשים בעלי המניות

rD = התשואה שדורשים בעלי ההון הזר

T = שיעור מס החברות%

ש"ח

%

%

ש"ח

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title