חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שווי שימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה - הכנסה זקופה, על בסיס קבוצת הרכב

מחשבון שווי שימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה - הכנסה זקופה, על בסיס קבוצת הרכב

מחשבון שווי שימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה - הכנסה זקופה, על בסיס קבוצת הרכב, מאפשר לקבל מידע לעניין שווי השימוש ברכב, על בסיס קבוצת המחיר של הרכב

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(2)(ב) ו-243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

"המחיר הממוצע" – סך כל המחירים לצרכן, לפי מחירון היבואן התקף בכל אחד מימי שנת הרישום לראשונה, מחולק ב-365 או במספר הימים שחלפו מיום רישום הדגם לראשונה עד סוף שנת המס, לפי העניין;

"המחיר המקורי" – מחיר הרכב לצרכן של רכב ראשון מדגם ביום רישומו לראשונה או ב-1 בינואר בשנת הרישום, המאוחר מבין השניים;

"המחיר המשוערך" – המחיר המקורי של דגם הרכב כשהוא מוכפל ביחס השערים;

"המחיר המתואם לצרכן" –

(1) בשנת רישומו של הרכב לראשונה – המחיר המקורי;

(2) החל בשנת המס העוקבת לשנת הרישום של הרכב לראשונה – התוצאה המתקבלת מהכפלת יחס המדדים בסכום המתקבל מחיבור המחיר המקורי והפרש ההתאמה, ובלבד שאם הפרש ההתאמה שהוא מחולק במחיר המקורי נמוך בערכו המוחלט מ-1%, יוכפל יחס המדדים במחיר המקורי בלבד;

והכל לא יותר מסכום של 450,000 שקלים חדשים;

"הפרש ההתאמה" – הנמוך בין שני אלה:

(1) התוצאה המתקבלת מהפחתת המחיר המושערך מהמחיר הממוצע, ואם התוצאה המתקבלת נמוכה מאפס – אפס;

(2) התוצאה המתקבלת מהפחתת המחיר המקורי מהמחיר הממוצע;

"יחס המדדים" – המדד הידוע ביום 1 בינואר של כל שנת מס, מחולק במדד הידוע ביום 1 בינואר בשנת רישומו של הרכב לראשונה;

"יחס השערים" – שער החליפין הממוצע של מטבע היבוא של דגם הרכב בשנת רישומו של הרכב לראשונה, מחולק בשער החליפין הידוע ב-1 בינואר של שנת הרישום האמורה, אך לא פחות מ-1;

"מחיר הרכב לצרכן" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1) מחיר לפי מחירון היבוא, לרבות כל האבזרים והמכלולים שהתקין יצרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית, ולרבות אבזרי חובה על פי דין גם אם הם מותקנים בארץ ותוספות כמפורט להלן גם כשאינן חלק מהחבילה הבסיסית: חלון בגג, כריות אוויר, מערכת לשמירת יציבות הרכב, תיבת הילוכים אוטומטית, מזגן אוויר, הגה כוח ומערכת ABS, וכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – מע"מ), ולמעט מחירי מבצע והנחות;

(2) אם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל – ערך הרכב שנקבע לצורך המכס, בתוספת המכס, מס קנייה ומע"מ שיש לשלמם בעת ייבואו או שהיה צריך לשלמם אלמלא נקבעו פטורים והפחתות, ובתוספת פחת שימוש;

"מטבע יבוא" – סוג מהטבע שבו שולמה לספק הרכב התמורה;

"פחת שימוש" – שיעור של 1% לכל חודש מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ עד ייבואו לישראל;

"רכב" – כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.

מיום 17.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5654 מיום 17.1.1995 עמ' 588

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

1. בתקנות אלה, "רכב", "רכב פרטי" ו"רכב מסחרי" – כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשמ"ז-1986.

מיום 1.1.2010

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 389

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

1. "רכב" - כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשנ"ה-1995.

2. (א) השווי לכל חודש של השימוש ברכב, למעט אופנוע כאמור בתקנת משנה (ב), שהועמד לרשות העובד, יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המתואם לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש, שהוא מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים: לעניין תקנת משנה זו –

"המחיר המשוקלל בשנת 2010" – סיכום התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המקורי של כל דגם רכב שסיווגו M1 או N1, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה במספר כלי הרכב מאותו דגם שנרשמו לראשונה בתקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום כ"ב בתשרי התשע"א (30 בספטמבר 2010), שהוא מחולק בסך כל כלי הרכב שסיווגם כאמור שנרשמו לראשונה בתקופה האמורה;

"שיעור שווי השימוש" – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010 אינו עולה על 123,000 שקלים חדשים – 2.6%;

(2) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש בנובמבר 2009, עולה על 123,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 124,000 שקלים חדשים – 2.58%;

(3) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 124,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 125,000 שקלים חדשים – 2.56%;

(4) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 125,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 126,000 שקלים חדשים – 2.54%;

(5) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 126,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 127,000 שקלים חדשים – 2.52%;

(6) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 127,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 135,000 שקלים חדשים – 2.50%;

(7) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 135,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 126,000 שקלים חדשים – 2.48%;

(8) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 136,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 137,000 שקלים חדשים – 2.46%;

(9) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 137,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 138,000 שקלים חדשים – 2.44%;

(10) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 138,000 שקלים חדשים – 2.43%.

(ב) השווי לכל חודש של השימוש באופנוע שסיווגו L3 שהועמד לרשות העובד יהיה 750 שקלים חדשים.

מיום 1.1.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 408

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. שוויו של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד יהיה, לשנת מס, כאמור בתוספת, לפי סוג הרכב.

לגבי נספח ב' בתוספת לתקנות התעבורה מיום 1.4.1997

לגבי נספח ג' בתוספת לתקנות התעבורה מיום 1.2.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5939 מיום 3.12.1998 עמ' 111

2. השווי לכל חודש של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד יהיה כנקוב בתוספת, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב בתוספת לתקנות התעבורה, ואם לא נקבעה לו כאמור לפי קבוצת המחיר הראשונה; לענין תקנה זו –

"התוספת לתקנות התעבורה" – התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

"קבוצת מחיר שנקבעה לרכב" – קבוצת המחיר, כמשמעותה בפרט 2 בחלק ג' לתוספת לתקנות התעבורה, שנקבעה ברשיון של אותו רכב ואם לא נקבעה קבוצת מחיר ברשיון כאמור, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב מסוגו ומאותה שנת ייצור כמצוין בטור ב' בטבלה 2 לנספח בנספח ב' ובנספח ג' של התוספת לתקנות התעבורה.

מיום 1.1.2008 (בכפוף להוראות שעה להלן)

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

2. (א) השווי לכל חודש של השימוש ברכב, למעט אופנוע שסיווגו L3, שהועמד לרשות העובד יהיה כנקוב בתוספת, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב בתוספת לתקנות התעבורה, ואם לא נקבעה לו כאמור לפי קבוצת המחיר הראשונה; לענין תקנה זו –

"התוספת לתקנות התעבורה" – התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

"קבוצת מחיר שנקבעה לרכב" – קבוצת המחיר, כמשמעותה בפרט 2 בחלק ג' לתוספת לתקנות התעבורה, שנקבעה ברשיון של אותו רכב ואם לא נקבעה קבוצת מחיר ברשיון כאמור, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב מסוגו ומאותה שנת ייצור כמצוין בטור ב' בנספח ב' ובנספח ג' של התוספת לתקנות התעבורה.

(ב) השווי לכל חודש של השימוש באופנוע שסיווגו L3 שהועמד לרשות העובד יהיה 750 שקלים חדשים.

בשנת המס 2008

הוראת שעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

(ב) השווי לכל חודש של השימוש באופנוע שסיווגו L3 שהועמד לרשות העובד יהיה 750 250 שקלים חדשים.

בשנת המס 2009

הוראת שעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

(ב) השווי לכל חודש של השימוש באופנוע שסיווגו L3 שהועמד לרשות העובד יהיה 750 500 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2010

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 391

החלפת תקנת משנה 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) השווי לכל חודש של השימוש ברכב, למעט אופנוע שסיווגו L3, שהועמד לרשות העובד יהיה כנקוב בתוספת, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב בתוספת לתקנות התעבורה, ואם לא נקבעה לו כאמור לפי קבוצת המחיר הראשונה; לענין תקנה זו –

"התוספת לתקנות התעבורה" - התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

"קבוצת מחיר שנקבעה לרכב" - קבוצת המחיר, כמשמעותה בפרט 2 בחלק ג' לתוספת לתקנות התעבורה, שנקבעה ברשיון של אותו רכב ואם לא נקבעה קבוצת מחיר ברשיון כאמור, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב מסוגו ומאותה שנת ייצור כמצוין בטור ב' בנספח ב' ובנספח ג' של התוספת לתקנות התעבורה.

3. (א) הסכומים שבתקנות 1 ו-2(ב) יתואמו ב-1 בינואר בכל שנת מס.

(ב) כל סכום שתואם כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

מיום 17.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5654 מיום 17.1.1995 עמ' 588

החלפת תקנת משנה 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) הסכומים שבתוספת יתואמו במועדים שבהם נעשה עדכון תקרות ההכנסה לפי סעיף 120ב לפקודה בהתאם לשיעור עליית מדד הוצאות החזקת רכב, שהתפרסם לאחרונה בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפני המועדים האמורים, לעומת המדד האמור שהתפרסם לאחרונה לפני יום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987).

מיום 1.4.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 408

החלפת תקנת משנה 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) הסכומים שבתוספת יתואמו בהתאם לאמור בסעיף 120ב לפקודה כאילו היו תקרות הכנסה.

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6287 מיום 25.1.2004 עמ' 171

החלפת תקנת משנה 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) הסכומים שבתוספת יתואמו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר.

מיום 1.1.2008

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

(א) הסכומים שבתוספת שבתקנה 2(ב) ושבתוספת יתואמו ב-1 בינואר בכל שנת מס.

מיום 1.1.2010

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 392

3. (א) הסכומים שבתקנה 2(ב) שבתקנות 1 ו-2(ב) ושבתוספת יתואמו ב-1 בינואר בכל שנת מס.

(ב) מסתכם שווי השימוש הנזקף להכנסת העובד בכל חודש בשתי הספרות האחרונות בסכום של 5 שקלים חדשים או פחות, לא יובא הסכום בחשבון; מסתכם השווי בשתי הספרות האחרונות בסכום העולה על 5 שקלים חדשים, יראו סכום זה כ-10 שקלים חדשים.

(ב) כל סכום שתואם כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

4. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תש"ם-1980 – בטלות.

5. תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1987.

תוספת

(בוטלה)

מיום 1.2.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5600 מיום 25.5.1994 עמ' 885

א. רכב פרטי:

עד 1600 2880

1601-2000 5280

2001 ומעלה 8640

א. רכב פרטי:

עד 1,600 8,520

2,000-1,601 15,600

3,100-2001 20,400

3,101 ומעלה 26,400

מיום 17.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5654 מיום 17.1.1995 עמ' 588

א. רכב פרטי:

עד 1,600 8,520

2,000-1,601 15,600

3,100-2001 3,150-2,001 20,400

3,101 ומעלה 3,150 ומעלה 26,400

מיום 1.1.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 408

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

סוג הרכב (סמ"ק) סכום בשקלים חדשים

א. רכב פרטי:

עד 1,600 8,520

2,000-1,601 15,600

3,150-2,001 20,400

3,150 ומעלה 26,400

ב. רכב מסחרי:

עד 2000 960

2001 ומעלה 1440

מיום 1.1.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 859

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1,2,3 960

4 1,770

5 2,310

6 2,990

מיום 1.1.2004

לגבי רכב ששנת ייצורו עד 2004 מקבוצת מחיר 3 מיום 1.1.2006

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6287 מיום 25.1.2004 עמ' 171

תק' תשס"ד-2004 (תיקון) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ד מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 568

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1,2 800

3 1,200

4 1,810

5 2,360

6 3,060

מיום 1.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 568

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 950 1,140

2 1,000 1,290

3 1,300 1,690

4 1,600 2,090

5 2,360 2,940

6 3,060 3,730

7 3,930 4,700

מיום 1.1.2008 (בכפוף להוראות שעה להלן)

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 1,140 2,260

2 1,290 2,450

3 1,690 3,150

4 2,090 3,780

5 2,940 5,230

6 3,730 6,780

7 4,700 8,720

בשנת המס 2008

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

שנת המס 2008

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 2,260 1,380

2 2,450 1,530

3 3,150 2,100

4 3,780 2,570

5 5,230 3,580

6 6,780 4,590

7 8,720 5,820

בשנת המס 2009

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

שנת המס 2009

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 2,260 1,580

2 2,450 1,730

3 3,150 2,450

4 3,780 2,980

5 5,230 4,130

6 6,780 5,320

7 8,720 6,790

בשנת המס 2010

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 284

שנת המס 2010

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 2,260 1,920

2 2,450 2,090

3 3,150 2,800

4 3,780 3,380

5 5,230 4,680

6 6,780 6,050

7 8,720 7,760

מיום 1.1.2010

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 392

ביטול התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(תקנה 2)

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 2,260

2 2,450

3 3,150

4 3,780

5 5,230

6 6,780

7 8,720

כ"ט בכסלו תשמ"ז (31 בדצמבר 1986) משה נסים

שר האוצר

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(2)(ב) ו-243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

"המחיר הממוצע" – סך כל המחירים לצרכן, לפי מחירון היבואן התקף בכל אחד מימי שנת הרישום לראשונה, מחולק ב-365 או במספר הימים שחלפו מיום רישום הדגם לראשונה עד סוף שנת המס, לפי העניין;

"המחיר המקורי" – מחיר הרכב לצרכן של רכב ראשון מדגם ביום רישומו לראשונה או ב-1 בינואר בשנת הרישום, המאוחר מבין השניים;

"המחיר המשוערך" – המחיר המקורי של דגם הרכב כשהוא מוכפל ביחס השערים;

"המחיר המתואם לצרכן" –

(1) בשנת רישומו של הרכב לראשונה – המחיר המקורי;

(2) החל בשנת המס העוקבת לשנת הרישום של הרכב לראשונה – התוצאה המתקבלת מהכפלת יחס המדדים בסכום המתקבל מחיבור המחיר המקורי והפרש ההתאמה, ובלבד שאם הפרש ההתאמה שהוא מחולק במחיר המקורי נמוך בערכו המוחלט מ-1%, יוכפל יחס המדדים במחיר המקורי בלבד;

והכל לא יותר מסכום של 450,000 שקלים חדשים;

"הפרש ההתאמה" – הנמוך בין שני אלה:

(1) התוצאה המתקבלת מהפחתת המחיר המושערך מהמחיר הממוצע, ואם התוצאה המתקבלת נמוכה מאפס – אפס;

(2) התוצאה המתקבלת מהפחתת המחיר המקורי מהמחיר הממוצע;

"יחס המדדים" – המדד הידוע ביום 1 בינואר של כל שנת מס, מחולק במדד הידוע ביום 1 בינואר בשנת רישומו של הרכב לראשונה;

"יחס השערים" – שער החליפין הממוצע של מטבע היבוא של דגם הרכב בשנת רישומו של הרכב לראשונה, מחולק בשער החליפין הידוע ב-1 בינואר של שנת הרישום האמורה, אך לא פחות מ-1;

"מחיר הרכב לצרכן" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1) מחיר לפי מחירון היבוא, לרבות כל האבזרים והמכלולים שהתקין יצרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית, ולרבות אבזרי חובה על פי דין גם אם הם מותקנים בארץ ותוספות כמפורט להלן גם כשאינן חלק מהחבילה הבסיסית: חלון בגג, כריות אוויר, מערכת לשמירת יציבות הרכב, תיבת הילוכים אוטומטית, מזגן אוויר, הגה כוח ומערכת ABS, וכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – מע"מ), ולמעט מחירי מבצע והנחות;

(2) אם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל – ערך הרכב שנקבע לצורך המכס, בתוספת המכס, מס קנייה ומע"מ שיש לשלמם בעת ייבואו או שהיה צריך לשלמם אלמלא נקבעו פטורים והפחתות, ובתוספת פחת שימוש;

"מטבע יבוא" – סוג מהטבע שבו שולמה לספק הרכב התמורה;

"פחת שימוש" – שיעור של 1% לכל חודש מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ עד ייבואו לישראל;

"רכב" – כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.

מיום 17.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5654 מיום 17.1.1995 עמ' 588

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

1. בתקנות אלה, "רכב", "רכב פרטי" ו"רכב מסחרי" – כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשמ"ז-1986.

מיום 1.1.2010

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 389

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

1. "רכב" - כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשנ"ה-1995.

2. (א) השווי לכל חודש של השימוש ברכב, למעט אופנוע כאמור בתקנת משנה (ב), שהועמד לרשות העובד, יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המתואם לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש, שהוא מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים: לעניין תקנת משנה זו –

"המחיר המשוקלל בשנת 2010" – סיכום התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המקורי של כל דגם רכב שסיווגו M1 או N1, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה במספר כלי הרכב מאותו דגם שנרשמו לראשונה בתקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום כ"ב בתשרי התשע"א (30 בספטמבר 2010), שהוא מחולק בסך כל כלי הרכב שסיווגם כאמור שנרשמו לראשונה בתקופה האמורה;

"שיעור שווי השימוש" – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010 אינו עולה על 123,000 שקלים חדשים – 2.6%;

(2) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש בנובמבר 2009, עולה על 123,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 124,000 שקלים חדשים – 2.58%;

(3) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 124,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 125,000 שקלים חדשים – 2.56%;

(4) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 125,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 126,000 שקלים חדשים – 2.54%;

(5) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 126,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 127,000 שקלים חדשים – 2.52%;

(6) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 127,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 135,000 שקלים חדשים – 2.50%;

(7) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 135,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 126,000 שקלים חדשים – 2.48%;

(8) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 136,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 137,000 שקלים חדשים – 2.46%;

(9) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 137,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 138,000 שקלים חדשים – 2.44%;

(10) אם המחיר המשוקלל בשנת 2010, כשהוא מוכפל במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2008 ומחולק במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר 2009, עולה על 138,000 שקלים חדשים – 2.43%.

(ב) השווי לכל חודש של השימוש באופנוע שסיווגו L3 שהועמד לרשות העובד יהיה 750 שקלים חדשים.

מיום 1.1.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 408

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. שוויו של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד יהיה, לשנת מס, כאמור בתוספת, לפי סוג הרכב.

לגבי נספח ב' בתוספת לתקנות התעבורה מיום 1.4.1997

לגבי נספח ג' בתוספת לתקנות התעבורה מיום 1.2.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5939 מיום 3.12.1998 עמ' 111

2. השווי לכל חודש של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד יהיה כנקוב בתוספת, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב בתוספת לתקנות התעבורה, ואם לא נקבעה לו כאמור לפי קבוצת המחיר הראשונה; לענין תקנה זו –

"התוספת לתקנות התעבורה" – התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

"קבוצת מחיר שנקבעה לרכב" – קבוצת המחיר, כמשמעותה בפרט 2 בחלק ג' לתוספת לתקנות התעבורה, שנקבעה ברשיון של אותו רכב ואם לא נקבעה קבוצת מחיר ברשיון כאמור, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב מסוגו ומאותה שנת ייצור כמצוין בטור ב' בטבלה 2 לנספח בנספח ב' ובנספח ג' של התוספת לתקנות התעבורה.

מיום 1.1.2008 (בכפוף להוראות שעה להלן)

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

2. (א) השווי לכל חודש של השימוש ברכב, למעט אופנוע שסיווגו L3, שהועמד לרשות העובד יהיה כנקוב בתוספת, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב בתוספת לתקנות התעבורה, ואם לא נקבעה לו כאמור לפי קבוצת המחיר הראשונה; לענין תקנה זו –

"התוספת לתקנות התעבורה" – התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

"קבוצת מחיר שנקבעה לרכב" – קבוצת המחיר, כמשמעותה בפרט 2 בחלק ג' לתוספת לתקנות התעבורה, שנקבעה ברשיון של אותו רכב ואם לא נקבעה קבוצת מחיר ברשיון כאמור, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב מסוגו ומאותה שנת ייצור כמצוין בטור ב' בנספח ב' ובנספח ג' של התוספת לתקנות התעבורה.

(ב) השווי לכל חודש של השימוש באופנוע שסיווגו L3 שהועמד לרשות העובד יהיה 750 שקלים חדשים.

בשנת המס 2008

הוראת שעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

(ב) השווי לכל חודש של השימוש באופנוע שסיווגו L3 שהועמד לרשות העובד יהיה 750 250 שקלים חדשים.

בשנת המס 2009

הוראת שעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

(ב) השווי לכל חודש של השימוש באופנוע שסיווגו L3 שהועמד לרשות העובד יהיה 750 500 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2010

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 391

החלפת תקנת משנה 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) השווי לכל חודש של השימוש ברכב, למעט אופנוע שסיווגו L3, שהועמד לרשות העובד יהיה כנקוב בתוספת, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב בתוספת לתקנות התעבורה, ואם לא נקבעה לו כאמור לפי קבוצת המחיר הראשונה; לענין תקנה זו –

"התוספת לתקנות התעבורה" - התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

"קבוצת מחיר שנקבעה לרכב" - קבוצת המחיר, כמשמעותה בפרט 2 בחלק ג' לתוספת לתקנות התעבורה, שנקבעה ברשיון של אותו רכב ואם לא נקבעה קבוצת מחיר ברשיון כאמור, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב מסוגו ומאותה שנת ייצור כמצוין בטור ב' בנספח ב' ובנספח ג' של התוספת לתקנות התעבורה.

3. (א) הסכומים שבתקנות 1 ו-2(ב) יתואמו ב-1 בינואר בכל שנת מס.

(ב) כל סכום שתואם כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

מיום 17.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5654 מיום 17.1.1995 עמ' 588

החלפת תקנת משנה 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) הסכומים שבתוספת יתואמו במועדים שבהם נעשה עדכון תקרות ההכנסה לפי סעיף 120ב לפקודה בהתאם לשיעור עליית מדד הוצאות החזקת רכב, שהתפרסם לאחרונה בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפני המועדים האמורים, לעומת המדד האמור שהתפרסם לאחרונה לפני יום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987).

מיום 1.4.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 408

החלפת תקנת משנה 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) הסכומים שבתוספת יתואמו בהתאם לאמור בסעיף 120ב לפקודה כאילו היו תקרות הכנסה.

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6287 מיום 25.1.2004 עמ' 171

החלפת תקנת משנה 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) הסכומים שבתוספת יתואמו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר.

מיום 1.1.2008

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

(א) הסכומים שבתוספת שבתקנה 2(ב) ושבתוספת יתואמו ב-1 בינואר בכל שנת מס.

מיום 1.1.2010

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 392

3. (א) הסכומים שבתקנה 2(ב) שבתקנות 1 ו-2(ב) ושבתוספת יתואמו ב-1 בינואר בכל שנת מס.

(ב) מסתכם שווי השימוש הנזקף להכנסת העובד בכל חודש בשתי הספרות האחרונות בסכום של 5 שקלים חדשים או פחות, לא יובא הסכום בחשבון; מסתכם השווי בשתי הספרות האחרונות בסכום העולה על 5 שקלים חדשים, יראו סכום זה כ-10 שקלים חדשים.

(ב) כל סכום שתואם כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

4. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תש"ם-1980 – בטלות.

5. תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1987.

תוספת

(בוטלה)

מיום 1.2.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5600 מיום 25.5.1994 עמ' 885

א. רכב פרטי:

עד 1600 2880

1601-2000 5280

2001 ומעלה 8640

א. רכב פרטי:

עד 1,600 8,520

2,000-1,601 15,600

3,100-2001 20,400

3,101 ומעלה 26,400

מיום 17.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5654 מיום 17.1.1995 עמ' 588

א. רכב פרטי:

עד 1,600 8,520

2,000-1,601 15,600

3,100-2001 3,150-2,001 20,400

3,101 ומעלה 3,150 ומעלה 26,400

מיום 1.1.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5812 מיום 11.2.1997 עמ' 408

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

סוג הרכב (סמ"ק) סכום בשקלים חדשים

א. רכב פרטי:

עד 1,600 8,520

2,000-1,601 15,600

3,150-2,001 20,400

3,150 ומעלה 26,400

ב. רכב מסחרי:

עד 2000 960

2001 ומעלה 1440

מיום 1.1.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 859

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1,2,3 960

4 1,770

5 2,310

6 2,990

מיום 1.1.2004

לגבי רכב ששנת ייצורו עד 2004 מקבוצת מחיר 3 מיום 1.1.2006

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6287 מיום 25.1.2004 עמ' 171

תק' תשס"ד-2004 (תיקון) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ד מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 568

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1,2 800

3 1,200

4 1,810

5 2,360

6 3,060

מיום 1.3.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 568

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 950 1,140

2 1,000 1,290

3 1,300 1,690

4 1,600 2,090

5 2,360 2,940

6 3,060 3,730

7 3,930 4,700

מיום 1.1.2008 (בכפוף להוראות שעה להלן)

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 1,140 2,260

2 1,290 2,450

3 1,690 3,150

4 2,090 3,780

5 2,940 5,230

6 3,730 6,780

7 4,700 8,720

בשנת המס 2008

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

שנת המס 2008

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 2,260 1,380

2 2,450 1,530

3 3,150 2,100

4 3,780 2,570

5 5,230 3,580

6 6,780 4,590

7 8,720 5,820

בשנת המס 2009

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 283

שנת המס 2009

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 2,260 1,580

2 2,450 1,730

3 3,150 2,450

4 3,780 2,980

5 5,230 4,130

6 6,780 5,320

7 8,720 6,790

בשנת המס 2010

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6634 מיום 31.12.2007 עמ' 284

שנת המס 2010

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 2,260 1,920

2 2,450 2,090

3 3,150 2,800

4 3,780 3,380

5 5,230 4,680

6 6,780 6,050

7 8,720 7,760

מיום 1.1.2010

תק' תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 392

ביטול התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(תקנה 2)

קבוצת מחיר בשקלים חדשים

1 2,260

2 2,450

3 3,150

4 3,780

5 5,230

6 6,780

7 8,720

כ"ט בכסלו תשמ"ז (31 בדצמבר 1986) משה נסים

שר האוצר

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title